ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Η κάλυψη του Προσωπικού Ατυχήματος παρέχεται και ως ανεξάρτητη κάλυψη, δηλαδή χωρίς βασική ασφάλιση ζωής.Η διάρκεια ασφάλισης προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες σας. Καλύπτονται υποχρεωτικά ο θάνατος από ατύχημα, η μόνιμη και η μερική ανικανότητα και προαιρετικά τα Ιατροφαρμακευτικά έξοδα.

Σε περίπτωση θανάτου από ατύχημα καταβάλλεται στους δικαιούχους το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο και σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας ή μερικής ανικανότητας από ατύχημα καταβάλλεται στον ασφαλισμένο το ασφαλιζόμενο κεφάλαιο ή ποσοστό του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου που αντιστοιχεί στον βαθμό της ανικανότητας. Ακόμη, μπορούμε να συνδυάσουμε την κάλυψη προσωπικού ατυχήματος με ένα συμβόλαιο υγείας, με επιδόματα ή και με ομαδική ασφάλιση.

Το κόστος αυτής της ασφάλισης είναι μικρό, αλλά η βαρύτητά του μεγάλη!!!