ΚΛ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ο κλάδος μεταφορών παρέχει ασφάλιση για τα μεταφερόμενα εμπορεύματα/αντικείμενα από ζημιές ή απώλειες, είτε μεταφέρονται μέσω θαλάσσης, είτε μέσω χερσαίων οχημάτων, είτε αεροπορικώς, είτε σε συνδυασμό αυτών των μέσων. Όπως είναι απαραίτητη η ασφάλιση της επιχείρησης, πρέπει κανείς να ασφαλίζει και τις μεταφορές της.

Παρέχονται ασφαλιστικές καλύψεις σύμφωνα πάντα με τις αγγλικές ρήτρες που χρησιμοποιούνται διεθνώς και ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις μεταφορών, άσχετα με τα μέσα μεταφοράς.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ:

* εισαγωγές από χώρες του εξωτερικού προς Ελλάδα

* εξαγωγές από Ελλάδα προς χώρες του εξωτερικού

* μεταφορές από χώρα σε χώρα, χωρίς να αποτελεί η Ελλάδα ενδιάμεσο σταθμό

* εσωτερικές διακινήσεις σε διάφορα μέρη εντός της Ελλάδας

Μεριμνούμε για εσάς με το καλύτερο δυνατό τρόπο…