ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Σύμφωνα με τον ορισμό της Αστικής Ευθύνης πρόκειται για την περίπτωση όπου κάποιος …προξενεί με πράξη ή παράλειψή του, από αμέλεια, σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά σε τρίτο και υποχρεούται να την αποκαταστήσει.
Το γενικότερο και ευρύτερο νόημα του ορισμού αυτού, δεν οριοθετεί με σαφή τρόπο τις απαιτήσεις που μπορεί να θέσει ο εκάστοτε θιγόμενος σε βάρος του υπαίτιου που προκάλεσε τη ζημία.
Η κάλυψη της Γενικής Αστικής Ευθύνης προς τρίτους για Επιχειρήσεις καθώς & για Οικογενειάρχες, όπως και αυτή της Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης για τυχόν λάθη ή παραλήψεις δική μας ή των υπαλλήλων μας, κατά την άσκηση της εργασίας μας προς τρίτους, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό σημείο στήριξης για κάθε επιχείρηση ή και ιδιώτη. Με ένα πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης καλύπτουμε για σωματικές και υλικές ζημιές, που μπορούν να προξενηθούν σε τρίτους από την επαγγελματική σας δραστηριότητα. Είτε είστε ιδιώτης ή επαγγελματίας ή επιχειρηματίας, υπάρχει για εσάς μια σειρά ασφαλιστικών πακέτων που συμβαδίζουν με τις σύγχρονες επαγγελματικές και επιχειρηματικές απαιτήσεις.